Terms & conditions

ALGEMENE VOORWAARDEN van de besloten vennootschap FoamBloxx B.V., gevestigd te Lelystad, op …. 2023 gedeponeerd bij de KvK onder nummer 91796997

 

INLEIDING
FoamBloxx produceert klant specifieke maatwerkproducten. Dit brengt met zich mee dat grondstoffen en halffabricaten exclusief voor de klant worden ingekocht en dat deze voorraden en grondstoffen niet willekeurig voor andere producten kunnen worden ingezet/verbruikt. Wij willen voorkomen dat de klant verkeerde producten ontvangt of onnodig lang moet wachten op levering, maar anderzijds wil FoamBloxx niet blijven zitten met maatwerkproducten die FoamBloxx niet aan derden kan verkopen. De algemene voorwaarden moeten met deze overwegingen in het hoofd gelezen en toegepast worden.

ARTIKEL 1 – DEFINITIES
1.1. FoamBloxx: de besloten vennootschap FoamBloxx B.V. FoamBloxx B.V. handelt tevens onder de naam FoamBloxx Ecofoam
1.2. AV: de onderwerpelijke algemene voorwaarden van FoamBloxx.
1.3. Overeenkomst: Tussen FoamBloxx en wederpartij komt een overeenkomst tot stand, zodra FoamBloxx de opdracht van de wederpartij schriftelijk heeft aanvaard, danwel een begin met de uitvoering van de opdracht heeft gemaakt.
1.4. Orderbevestiging: bevestiging door FoamBloxx van een geplaatste order van een wederpartij, waarmee de order van de wederpartij definitief wordt.
1.5. Planningsbevestiging: bevestiging door FoamBloxx dat een door de wederpartij geplaatste order, met een gevraagde leverdatum verder dan 2 maanden vanaf dag van orderplaatsing, is ingepland. Deze planningsbevestiging wordt opgevolgd door een orderbevestiging uiterlijk een maand voor de geplande uitleverdatum in verband met eventuele tussentijdse prijswijzigingen.

ARTIKEL 2 -TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE VOORWAARDEN
2.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen waarbij FoamBloxx als verkoper,
leverancier van zaken of dienstverlener optreedt, waaronder maar niet beperkt tot overeenkomsten, en
ongeacht of voor die leveringen een vergoeding betaald wordt. De toepasselijkheid van door de
opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt hierbij, voor nu en in de toekomst, uitdrukkelijk van de hand gewezen. 2.2. Bepalingen uit deze AV zijn niet van toepassing, indien en voor zover dwingendrechtelijke voorschriften zich daartegen verzetten. Indien een bepaling op die grond nietig zou zijn, geldt de voor FoamBloxx gunstigste regeling en blijven alle overige bepalingen onverkort van kracht.
2.3. Van deze AV kan voor het overige slechts door middel van een schriftelijke verklaring van de directie van FoamBloxx worden afgeweken.

ARTIKEL 3 – OFFERTES/ORDERS
3.1. De door FoamBloxx gedane offertes zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. FoamBloxx is slechts aan de offertes gebonden indien FoamBloxx de aanvaarding van de offerte door de wederpartij binnen 14 dagen daarna schriftelijk heeft bevestigd aan de wederpartij. Op dat moment komt de overeenkomst tot stand.
3.2. Alle bij een offerte verstrekte prijslijsten en andere gegevens (bijvoorbeeld in brochures en productspecificaties) zijn zo nauwkeurig mogelijk opgegeven.
3.3. Het niet lezen van een orderbevestiging valt onder de verantwoordelijkheid van de wederpartij.
3.4. Wederpartijen die meer dan 2 maanden vooruit willen bestellen krijgen van FoamBloxx een planningsbevestiging. Hierin staat dat de order van de wederpartij in ontvangst is genomen en is ingepland door FoamBloxx. De orderbevestiging volgt uiterlijk een maand voor de geplande uitleverdatum. In deze orderbevestiging wordt de definitieve prijs opgegeven.

ARTIKEL 4 – AANVULLING/WIJZIGING
De door FoamBloxx uitgebrachte offertes en de tussen FoamBloxx en de wederpartij gesloten Overeenkomsten kunnen slechts schriftelijk worden aangevuld of gewijzigd. Mondelinge toezeggingen door het personeel van FoamBloxx of namens FoamBloxx gedaan door verkopers, agenten, vertegenwoordigers of andere tussenpersonen, binden FoamBloxx slechts indien deze door haar schriftelijk zijn bevestigd.

ARTIKEL 5 – PRIJZEN
5.1. De overeengekomen of in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW, invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten en exclusief de kosten van verpakkingen, in- en uitlading, vervoer en verzekering, tenzij anders overeengekomen.
5.2. Indien FoamBloxx met de wederpartij een bepaalde prijs overeenkomt, is FoamBloxx niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs indien een of meer kostprijsfactoren een verhoging ondergaan, waaronder (niet limitatief) prijsverhogingen in de inkoopprijzen, lonen, loonkosten, milieukosten, sociale- en overheidslasten, vrachten, assurantiepremies, enz. FoamBloxx zal de wederpartij schriftelijk van deze verhoging op de hoogte stellen.
5.3. Indien de prijsverhoging na de opdrachtbevestiging meer dan 15% bedraagt, heeft de wederpartij het recht de Overeenkomst schriftelijk te ontbinden. De wederpartij heeft deze bevoegdheid gedurende 48 uur nadat FoamBloxx de wederpartij op de hoogte heeft gesteld van de prijsverhoging.

ARTIKEL 6- UITVOERING
6.1. FoamBloxx zal bij de uitvoering van de overeenkomst de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen.
6.2. FoamBloxx is bevoegd om – indien zij dit noodzakelijk dan wel wenselijk acht – voor een juiste uitvoering van de Overeenkomst derden in te schakelen, waarvan de kosten aan de wederpartij zullen worden doorberekend conform de verstrekte prijsopgaven.
6.3. Alle technische eisen die door de wederpartij aan de te leveren zaken worden gesteld en welke afwijken van de normale eisen, dienen bij het sluiten van de Overeenkomst door de wederpartij nadrukkelijk te worden gemeld.
6.4. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan FoamBloxx aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan FoamBloxx worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan FoamBloxx zijn verstrekt, heeft FoamBloxx het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende kosten volgens de met de opdrachtgever overeengekomen tarieven, of bij gebreke daarvan de volgens de gebruikelijke tarieven, aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
6.5. FoamBloxx is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat FoamBloxx is uitgegaan
van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of
onvolledigheid voor haar kenbaar was of behoorde te zijn.

ARTIKEL 7 – LEVERING
7.1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zorgt FoamBloxx zorg voor het vervoer van de zaken. De kosten van vervoer zijn standaard in de prijs verwerkt.
7.2. FoamBloxx is gerechtigd te vervoeren op de wijze die haar het beste voorkomt.
7.3.Extra kosten als gevolg van speciale eisen van wederpartij met betrekking tot het transport dan wel verpakking worden aan wederpartij in rekening gebracht.
7.4. De wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze hem worden bezorgd dan wel op het moment waarop deze volgens de Overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld. De bezorging of ter beschikking stelling kan ook plaatsvinden bij een door wederpartij aan te wijzen derde (waaronder een opslaglocatie van wederpartij). De wederpartij is verplicht aan de levering mee te werken, alsmede het geleverde in ontvangst te nemen. Afname wordt geacht te zijn geweigerd, indien de bestelde producten ter aflevering zijn aangeboden, doch aflevering door welke reden dan ook onmogelijk is gebleken. In dat geval geldt de dag waarop afname wordt geweigerd, als de dag van levering.
7.5. Aflevering vindt in beginsel plaats tijdens de laadtijden van wederpartij tenzij anders overeengekomen. Indien de chauffeur desondanks wachttijd heeft zullen de hiermee samenhangende kosten worden doorberekend aan wederpartij.
7.6. Indien wederpartij de zaken zelf vervoert geldt levering “af fabriek/magazijn”: het transport en alle bijkomende kosten komen voor rekening van wederpartij. Als leveringsmoment geldt het moment dat de feitelijke overdracht van de zaken. Afname wordt geacht te zijn geweigerd als de producten niet binnen 3 dagen zijn afgehaald. In dat geval geldt de dag waarop afname wordt geweigerd, als de dag van levering
7.7. Het risico van de geleverde zaken is na levering steeds voor de wederpartij.
7.8. Indien de wederpartij de levering weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor rekening en risico van de wederpartij. De wederpartij zal in dat geval alle daarmee samenhangende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten en vervoerskosten, verschuldigd zijn. Indien de zaken niet binnen 2 maanden alsnog geleverd kunnen worden zullen de zaken worden vernietigd zonder dat de betalingsverplichtingen van wederpartij komen te vervallen
7.6. Het is FoamBloxx toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is FoamBloxx bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

ARTIKEL 8 – LEVERTIJD
Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige aflevering dient de wederpartij FoamBloxx derhalve schriftelijk in gebreke te stellen en FoamBloxx daarbij een redelijke termijn te gunnen om alsnog aan de leveringsverplichtingen te voldoen, zonder dat de wederpartij en/of derden enig recht hebben op schadevergoeding jegens FoamBloxx. Dit artikel is niet van toepassing indien sprake is van een al dan niet blijvende FoamBloxx niet toe te rekenen tekortkoming, zoals bedoeld in artikel 12.

ARTIKEL 9 – TRANSPORT
9.1. De wijze van transport, verzending en verpakking wordt door FoamBloxx bepaald.
Eventuele specifieke wensen van de wederpartij inzake het transport/de verzending worden slechts uitgevoerd indien de wederpartij schriftelijk verklaard heeft de eventuele meerkosten daarvan te zullen dragen.
9.2. Het transport van de goederen geschiedt voor rekening en risico van de wederpartij tenzij anders overeengekomen.
9.3. Bij franco-levering worden de transportkosten niet doorberekend.

ARTIKEL 10 – TEKENINGEN, MONSTERS, GEREEDSCHAPPEN EN DERGELIJKE
10.1. Indien door FoamBloxx een tekening, model, monster of voorbeeld is getoond of verstrekt, wordt dit vermoed slechts te zijn getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding: de hoedanigheden van de te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken, tenzij FoamBloxx uitdrukkelijk schriftelijk heeft vermeld dat zou worden geleverd conform het getoonde of verstrekte monster, model of voorbeeld.
10.2. Door FoamBloxx, al dan niet in samenwerking met de wederpartij, vervaardigde tekeningen, gereedschappen, werktuigen, enz. en met behulp daarvan gefabriceerde producten zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de wederpartij in het kader van de overeenkomst en mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van FoamBloxx worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, ter kennis van derden worden gebracht of worden nagemaakt. De wederpartij vrijwaart FoamBloxx voor aanspraken van derden op grond van intellectuele eigendom, waaronder (niet limitatief) aantasting van het merk, octrooi, gebruiks- of handelsmodel van die derden ten aanzien van de vervaardiging en levering van een product dat op aanwijzingen van de wederpartij door FoamBloxx werd gefabriceerd.
10.3. FoamBloxx behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden dan ter uitvoering van de Overeenkomst te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
10.3. Voor het overige blijven de door FoamBloxx gebruikte matrijzen, stansmessen, werktuigen, gereedschappen, enz eigendom van FoamBloxx, ook indien hiervoor aan de wederpartij kosten in rekening worden gebracht.
10.4 Aan het einde van elk kalenderjaar inventariseert FoamBloxx de ten behoeve van een wederpartij aanwezige gereedschappen (matrijzen, stansmessen, frezen, werktuigen en hulpgereedschap). FoamBloxx kan een gereedschap dat langer dan 2 jaar niet gebruikt is als “inactief” kwalificeren en de wederpartij daarvan schriftelijk op de hoogte stellen waarbij de wederpartij de mogelijkheid wordt geboden om de gereedschappen tegen betaling van € 250,– per opgeslagen gereedschap per jaar bij FoamBloxx op te slaan. Als de wederpartij daarvoor kiest zal FoamBloxx jaarlijks in januari daarvoor een factuur zenden. Indien de wederpartij daar niet voor kiest, al dan niet uitdrukkelijk, dan is FoamBloxx gerechtigd de betreffende gereedschappen te vernietigen. Uiterlijk twee weken voordat de vernietiging plaatsvindt, zal FoamBloxx de wederpartij daarvan schriftelijk op de hoogte stellen.

ARTIKEL 11 – WIJZIGINGEN EN/OF AFWIJKINGEN IN DE TE LEVEREN ZAKEN
11.1. FoamBloxx is in redelijkheid bevoegd zaken te leveren die op de volgende punten beperkt afwijken van de in de Overeenkomst omschreven zaken: maten, soortelijke gewichten en technische gegevens zoals de kleur(echtheid), mechanische eigenschappen enz. Redelijke toleranties worden per materiaal of artikel beschreven in offerte en/ of technische specificatiebladen.
11.2. FoamBloxx heeft tevens de bevoegdheid om tien procent meer of minder zaken te leveren en in rekening te brengen dan besteld. Bij een grotere afwijking in de hoeveelheid, zullen partijen in overleg bepalen hoe dit wordt opgelost. De wederpartij dient de in voorgaande zin bedoelde afwijking aan FoamBloxx te melden binnen 8 dagen nadat de wederpartij deze heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken.
11.3. De wederpartij is niet bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien sprake is van wijzigingen in de te leveren zaken, de verpakking of bijbehorende documentatie, welke vereist zijn om te voldoen aan wettelijke voorschriften, of indien het geringe wijzigingen betreffen die een verbetering betekenen. De bevoegdheid tot ontbinding bestaat ook niet ten aan zien van kleurechtheid omdat de meeste polyurethaanschuimen niet kleurecht zijn en kunnen verkleuren onder invloed van UV-licht en/of door het verstrijken van de tijd.

ARTIKEL 12 – OVERMACHT
12.1. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen, en die niet aan FoamBloxx zijn toe te rekenen. Hieronder zullen (indien en voor zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede zijn begrepen (niet limitatief): stakingen in andere bedrijven dan die van FoamBloxx, wilde stakingen of politieke stakingen in het bedrijf van FoamBloxx, bovenmatig ziekteverzuim van het personeel van FoamBloxx; overheidsmaatregelen, waaronder in- en uitvoerverboden en contingenteringen; fabrieksstoornis; stoornis in de aanlevering van de grondstoffen/ halffabricaten, gereedschappen of stansmessen; niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen door onderleveranciers/aannemers; niet-voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan FoamBloxx afhankelijk is, algemene transportproblemen, ziektes, epidemieën, pandemieën of quarantaines en andere stagnatie in de voor het totstandbrengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten.
12.2. FoamBloxx heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat FoamBloxx haar verbintenis had moeten nakomen.
12.3. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van FoamBloxx opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door FoamBloxx niet mogelijk is, langer duurt dan 60 dagen zijn beide partijen bevoegd de Overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
12.4. Indien FoamBloxx bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke Overeenkomst.
12.5. Indien de overeengekomen prestatie wel binnen 60 dagen kan worden verricht, is de tekortkoming niet blijvend en kan noch FoamBloxx, noch de wederpartij, de Overeenkomst ontbinden. In dat geval van overmacht, wordt de verplichting tot prestatie door FoamBloxx opgeschort, zonder dat FoamBloxx jegens de wederpartij tot enige (schade)vergoeding gehouden is.
12.6. Indien FoamBloxx bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan,
of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

ARTIKEL 13 – BETALING
13.1. Orders dienen in beginsel vooraf voldaan te worden, tenzij partijen schriftelijk afwijkende afspraken maken. Indien de factuur niet is voldaan zal productie niet plaats vinden.
13.2. Indien partijen schriftelijk een afwijkende betalingstermijn afspreken dienen de facturen van FoamBloxx voldaan te worden binnen de overeengekomen betalingstermijn, bij gebreke waarvan wederpartij zonder ingebrekestelling in verzuim is. Niettemin is FoamBloxx te allen tijde gerechtigd alsnog vooruitbetaling of genoegzame zekerheid te verlangen alvorens harerzijds uitvoering aan haar verplichtingen te geven.
13.2. Klachten over facturen dienen schriftelijk te worden gemeld binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur.
13.2. Opdrachtgever dient te betalen zonder korting of verrekening en effectief in de overeengekomen valuta. Indien FoamBloxx de wederpartij in enig geval wel korting of verrekening toestaat, kan de wederpartij daaraan in andere gevallen geen rechten ontlenen.
13.3. In geval wederpartij met de voldoening van een geldsom in verzuim geraakt, is zij FoamBloxx over de
periode van dat verzuim vertragingsrente verschuldigd ten bedrage van de wettelijke handelsrente en worden voorts alle vorderingen van FoamBloxx op opdrachtgever terstond opeisbaar (ongeacht of ter zake reeds is gefactureerd) en komt opdrachtgever op andersluidende betalingscondities geen beroep meer toe.
13.4. In geval van liquidatie, faillissement, of surséance van betaling van de wederpartij of toepasselijkheid van de wettelijke schuldsaneringsregeling op de wederpartij zullen de verplichtingen van de wederpartij onmiddellijk opeisbaar zijn.
13.5. Door de wederpartij gedane betalingen strekken eerst ter voldoening van verschuldigde kosten, daarna ter voldoening van rente en vervolgens ter voldoening van opeisbare facturen in de volgorde van hun ouderdom, ook al geeft de wederpartij aan dat de betaling betrekking heeft op andere facturen en/of schulden.
13.6. Ook indien de opdrachtgever tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling bestaan.

ARTIKEL 14 – INCASSOKOSTEN
14.1. Indien de wederpartij niet of niet tijdig één van haar verplichtingen nakomt, dan komen, naast de
overeengekomen prijs en kosten, alle kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de wederpartij, waaronder ook vallen de kosten voor het opstellen en verzenden van aanmaningen, het doen van een schikkingsvoorstel en het inwinnen van inlichtingen (conform Wet normering buitengerechtelijke incassokosten en het bijbehorende Besluit).
2. De opdrachtgever is jegens FoamBloxx de door FoamBloxx gemaakte gerechtelijk kosten verschuldigd in alle instanties, behoudens voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze onredelijk hoog zijn.

ARTIKEL 15 – BEËINDIGING/ANNULERING VAN DE OVEREENKOMST
15.1. De vorderingen van FoamBloxx op de wederpartij zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:
– indien na het sluiten van de Overeenkomst aan FoamBloxx omstandigheden ter kennis komen die FoamBloxx goede grond geven te vrezen dat de wederpartij niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
– indien FoamBloxx de wederpartij bij het sluiten van de Overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming van zijn verplichtingen en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is;
– de wederpartij enige verplichting uit de overeenkomst niet behoorlijk of niet tijdig nakomt;
– opdrachtgever failliet verklaard wordt, ten aanzien van opdrachtgever (voorlopige) surseance van betaling is uitgesproken of toepassing van de schuldsaneringsregeling ten aanzien van opdrachtgever wordt uitgesproken;
– het bedrijf van opdrachtgever wordt stilgelegd of geliquideerd;
– het bedrijf van opdrachtgever wordt overgenomen of fuseert.
15.2. In de in lid 1 genoemde gevallen is FoamBloxx bevoegd de verdere uitvoering van de Overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
15.3. Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen, materiaal en/of bewerkingen (ivm maatwerk) waarvan FoamBloxx zich bij de uitvoering van de Overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de Overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt dat naleving van de Overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is FoamBloxx bevoegd de Overeenkomst te ontbinden.
15.4. In alle gevallen waarin FoamBloxx een Overeenkomst met de wederpartij ontbindt, is de wederpartij verplicht FoamBloxx alle schade, kosten en winstderving te vergoeden en reeds door FoamBloxx geleverde zaken op eerste verzoek aan FoamBloxx te retourneren. De zaken blijven voor risico van de wederpartij totdat FoamBloxx die heeft ontvangen en goedgekeurd. De verplichting tot vergoeding van schade en winstderving geldt niet indien FoamBloxx de Overeenkomst op grond van het bepaalde in artikel 12 wegens een blijvende, FoamBloxx niet toe te rekenen, tekortkoming heeft ontbonden.
15.4. Tussentijdse opzegging (annulering) van de Overeenkomst door de wederpartij kan slechts geschieden indien FoamBloxx aan deze tussentijdse opzegging wil meewerken en zo lang de benodigde zaken niet in bestelling zijn en de productie niet is aangevangen.
15.5. Indien de Overeenkomst door de wederpartij tussentijds wordt opgezegd (geannuleerd), is de wederpartij, tenzij anders is bepaald, een forfaitaire schadevergoeding van 30% van de overeengekomen prijs verschuldigd, naast betaling van de reeds gemaakte kosten en verrichte werkzaamheden, zulks onverminderd het recht van FoamBloxx om volledige schadevergoeding te vorderen.

ARTIKEL 16 – EIGENDOMSVOORBEHOUD
16.1. FoamBloxx behoudt zich de eigendom van de door haar geleverde zaken voor, totdat integraal aan haar
voldaan zullen zijn
a. alle door de opdrachtgever verschuldigde prestaties voor alle krachtens enige overeenkomst geleverde en/of te leveren zaken en in verband daarmee krachtens overeenkomst verrichte en/of te verrichten werkzaamheden en;
b. alle vorderingen wegens tekortschieten van de opdrachtgever in de nakoming van zodanige overeenkomst(en).
16.2. Wanneer de wederpartij uit de door FoamBloxx geleverde zaken, waarop een eigendomsvoorbehoud rust een nieuwe zaak vormt, handelt hij bij die vorming in opdracht van FoamBloxx en gaat hij die nieuwe zaak voor FoamBloxx houden. De wederpartij wordt pas eigenaar op het moment dat het eigendomsvoorbehoud komt te vervallen doordat alle vorderingen van FoamBloxx zijn voldaan.
16.3. Door FoamBloxx afgeleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht. Overigens is de wederpartij niet bevoegd de zaken te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen, of aan derden op enigerlei andere wijze de juridische of feitelijke beschikkingsmacht af te staan, over te dragen of ten nadele van FoamBloxx beperken.
16.4. Indien de wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen is FoamBloxx gerechtigd afgeleverde zaken waarop het in lid 1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust bij de wederpartij of derden die de zaak voor de wederpartij houden weg te halen of weg te doen halen, zonder dat wederpartij afgifte kan weigeren, opschorten danwel voorwaarden daaraan kan verbinden. De wederpartij is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een boete van 10% van het door hem ver-schuldigde per dag.
16.5. Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is de wederpartij verplicht FoamBloxx zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden op de hoogte te stellen.
16.6. De wederpartij verplicht zich op eerste verzoek van FoamBloxx
– de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden, op basis van de factuurwaarde, tegen brand-, ontploffings- en waterschade en tegen diefstal en de polis van deze verzekering ter inzage te geven;
– alle aanspraken van de wederpartij op verzekeraars met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verpanden aan FoamBloxx op de manier die wordt voorgeschreven in art. 3:239 BW;
– de vorderingen die de wederpartij verkrijgt jegens zijn afnemers bij het doorverkopen van onder eigendomsvoorbehoud door FoamBloxx geleverde zaken te verpanden aan FoamBloxx op de manier die wordt voorgeschreven in art. 3:239 BW;
– de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te merken als eigendom van FoamBloxx;
– op andere manieren medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die FoamBloxx ter bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot de zaken wil treffen en welke de wederpartij niet onredelijk hinderen in de normale uitoefening van haar bedrijf.

ARTIKEL 17 – GARANTIE
17.1. Onverminderd de hierna gestelde beperkingen staat FoamBloxx in zowel voor de deugdelijkheid van het door haar geleverde product als voor de kwaliteit van het daarvoor gebruikte en/of geleverde materiaal, voor zover het betreft bij keuring niet-waarneembare gebreken aan het geleverde product, waarvan de wederpartij bewijst dat zij binnen 3 maanden na de levering volgens artikel 7 zijn opgetreden uitsluitend of overwegend als direct gevolg van een onjuistheid in de door FoamBloxx toegepaste bewerkingen/assemblage dan wel ten gevolge van gebrekkige afwerking of gebruik van slecht materiaal.
17.2. Indien de situatie genoemd in lid 1 zich voordoet heeft de wederpartij recht op herstel van de zaak. FoamBloxx kan er voor kiezen om de zaak te vervangen indien herstel op bezwaren stuit. De wederpartij heeft slechts recht op vervanging indien herstel van de zaak niet mogelijk is.
17.3. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, kan FoamBloxx niet garanderen dat de kleefkracht van de door haar geleverde zelfklevende artikelen toereikend is voor het door de wederpartij beoogde gebruik van deze artikelen. FoamBloxx is dan ook niet aansprakelijk voor schade als gevolg van niet toereikende kleef-kracht. De wederpartij dient de kleefkracht van bedoelde artikelen zelf door middel van praktijkproeven te testen op bruikbaarheid voor het door de wederpartij beoogde doel.De zelfklevende artikelen kunnen maximaal zes maanden in ongebruikte toestand, droog, koel, in het donker en niet onder druk bewaard worden.
17.4. FoamBloxx kan de kleurechtheid van alle polyurethaan materialen niet garanderen. Verkleuring kan optreden bij voornamelijk polyurethaan producten, o.a. door blootstelling aan UV licht en door ouderdom. FoamBloxx is dan ook niet aansprakelijk voor schade als gevolg van verkleuring van het materiaal. FoamBloxx raadt aan de materialen droog, koel, in het donker en niet onder druk te bewaren.
17.5. Voor het overige wordt ten aanzien van de specifieke materiaaleigenschappen verwezen naar de Technical Data Sheets (TDS).

ARTIKEL 18 – GEBREKEN, KLACHTTERMIJNEN
18.1. De wederpartij dient de gekochte zaken bij levering- of zo spoedig mogelijk daarna – te (laten) onderzoe-ken. Hierbij dient de wederpartij na te gaan of het geleverde aan de Overeenkomst beantwoordt, onder meer:
– of de juiste zaken zijn geleverd;
– of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen;
– of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of – indien deze ontbreken – aan de eisen die gesteld mogen worden aan een normaal gebruik.
18.2. Zichtbare gebreken of tekortkomingen dient de wederpartij binnen 8 dagen na levering schriftelijk aan FoamBloxx te melden. De klacht dient duidelijk en zo nauwkeurig mogelijk te worden beschreven.
18.3. Niet-zichtbare gebreken dient de wederpartij binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen drie maanden na levering schriftelijk te melden aan FoamBloxx.
18.4. Eenmaal in gebruik genomen zaken worden geacht te beantwoorden aan de Overeenkomst, tenzij de zaak een niet op eenvoudige wijze te constateren onzichtbaar gebrek blijkt te hebben.
18.6. Zaken kunnen slechts aan FoamBloxx retour gezonden worden, indien FoamBloxx daarmee en met de wijze van verzending schriftelijk heeft ingestemd. De zaken blijven voor risico van de wederpartij.
18.7. Klachten kunnen nimmer de betalingsverplichtingen van de wederpartij opschorten.
18.8. Indien niet anders overeengekomen vervalt voorts ieder vorderingsrecht van de wederpartij jegens FoamBloxx, betrekking hebbend op de mededeling dat de zaak niet aan de Overeenkomst voldoet (waaronder begrepen een qua aantal onjuiste levering) indien:
– de hiervoor gestelde termijn voor mededeling niet in acht is genomen;
– de wederpartij de klachtprocedure van FoamBloxx niet naleeft. Hierin staat onder meer dat een klacht niet in behandeling kan worden genomen als u de goederen zelf gaat sorteren, de goederen niet wilt retourneren of eerste nieuwe goederen wenst alvorens u de oude wilt retourneren, de goederen reeds verbruikt of verwerkt zijn. Tevens geldt dat er pas nieuwe productie zal plaatsvinden als er tussen partijen een oplossing is overeengekomen danwel als de klacht is opgeheven. ;
– de wederpartij geen/onvoldoende medewerking verleent binnen een redelijke termijn ter zake een onderzoek naar de gegrondheid van de klachten;
– de wederpartij de zaken op onjuiste, onoordeelkundige of abnormale wijze heeft gebruikt of onderhouden en/of er sprake is van normale slijtage;
– de wederpartij zelf of een derde wijzigingen (al dan niet zichtbaar) heeft aangebracht na de levering;
– de klachten voor het eerst worden geuit nadat een periode van meer dan 3 maanden sedert de levering is
verstreken.

ARTIKEL 19 – INTELLECTUELE EIGENDOM
19.1 De intellectuele eigendomsrechten op de door FoamBloxx in het kader van de overeenkomst ontwikkelde en geleverde producten blijven uitsluitend berusten bij FoamBloxx of bij de derde van wie FoamBloxx het gebruiksrecht heeft verkregen.
19.2 Voor zover de rechten van intellectuele eigendom op door FoamBloxx verkochte en/of geproduceerde zaken, verstrekte ontwerpen, schetsen, tekeningen, bestanden en brochures bij FoamBloxx berusten, geldt dat deze door FoamBloxx verkochte en/of geproduceerde zaken, verstrekte ontwerpen, schetsen, tekeningen, bestanden en brochures uitsluitend zijn bestemd om te worden gebruikt door wederpartij. Deze zaken mogen niet door wederpartij worden verveelvoudigd, doorverkocht, bewerkt, gewijzigd, gekopieerd, gereproduceerd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van FoamBloxx, behoudens bewerking of doorverkoop van verkochte zaken waarvan uit hun aard voortvloeit dat deze zijn bestemd voor wederverkoop of bewerking. Indien wederpartij de (materiële inhoud van) deze zaken ter kennis brengt van derden, al dan niet met het kennelijke oogmerk om aan die derde een opdracht te verstrekken, verbeurt wederpartij een boete van € 25.000,-, onverminderd het recht om schadevergoeding te vorderen voor zover de schade hoger is dan het bedrag van de boete. Onder de schade worden mede begrepen de volledige kosten van productontwikkeling en de volledige juridische kosten die FoamBloxx moet maken tot verhaal van haar schade.
19.3 Wederpartij vrijwaart FoamBloxx voor iedere vordering van een derde die is gebaseerd op het feit dat door klant aangeleverde gegevens, ontwerpen, foto’s, illustraties en/of technische specificaties inbreuk maken op een recht van intellectueel eigendom of een ander recht.
19.4. FoamBloxx behoudt zich het recht voor de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

ARTIKEL 20 – AANSPRAKELIJKHEID
20.1. Bij de uitvoering van de Overeenkomst zal FoamBloxx alle redelijkerwijs van FoamBloxx te verwachten zorg en bekwaamheid aanwenden.
20.2 FoamBloxx is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat FoamBloxx is uitgegaan van door de wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor FoamBloxx kenbaar behoorde te zijn.
20.3. De wederpartij vrijwaart FoamBloxx tegen alle aanspraken van de wederpartij en/of derden op grond van ongeschiktheid van de geleverde zaken in het geval de fabricage en/of de levering van zaken plaatsvond naar tekeningen, monsters of andere aanwijzingen in de ruimste zin des woords van de wederpartij.
20.4. Voor schade als gevolg van een materiaal- of fabricagefout geldt hetgeen geregeld is in artikel 17 (Garantie) van deze voorwaarden. Voor het overige is de aansprakelijkheid van FoamBloxx beperkt tot het bedrag dat haar aansprakelijkheidsverzekeraar in het kader daarvan uitkeert, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico van FoamBloxx. Indien de aansprakelijkheidsverzekering in enig geval geen dekking biedt of niet tot uitkering over gaat, is de aansprakelijkheid van FoamBloxx beperkt tot de factuurwaarde van de geleverde zaak/zaken die als oorzaak van de schade kan/kunnen worden aangemerkt, zulks te allen tijde met een maximum van € 50.000,–.
20.5. Indien de wederpartij door FoamBloxx geleverde zaken doorverkoopt of uit (mede) door FoamBloxx geleverde zaken nieuwe zaken vormt en die doorverkoopt, is hij verplicht zich adequaat tegen het productaansprakelijkheidrisico van artikel 6:185 BW te verzekeren. Op het eerste verzoek van FoamBloxx zal hij FoamBloxx een kopie van de desbetreffende polis doen toekomen.
20.6. De wederpartij vrijwaart FoamBloxx tegen alle aanspraken van derden, waarvoor FoamBloxx krachtens het voorgaande niet aansprakelijk is.

ARTIKEL 21 – TOEPASSELIJK RECHT
Op elke offerte, Overeenkomst of andere rechtsbetrekking tussen FoamBloxx en de wederpartij of daaruit voortvloeiende verbintenissen is, onder uitsluiting van de toepasselijkheid van het Weense Koopverdrag, Nederlands recht van toepassing.

ARTIKEL 22 – GESCHILBESLECHTING
In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen de wederpartij en FoamBloxx, in geval de Rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de Rechtbank Midden-Nederland .
FoamBloxx blijft echter bevoegd de wederpartij te dagvaarden voor de bevoegde rechter van zijn woon/vestigingsplaats.

ARTIKEL 23 – BEWIJS
22.1. Ten aanzien van de geldelijke omvang van de wederkerige verplichtingen uit met FoamBloxx gesloten Overeenkomsten zijn – behoudens tegenbewijs met alle middelen – de administratieve gegevens van FoamBloxx beslissend.
22.2. Behoudens tegenbewijs met alle middelen gelden tussen de wederpartij en FoamBloxx de op de factuur, vrachtbrief en/of pakbon vermelde aantallen, maten en gewichten als juist.

ARTIKEL 24 – WIJZIGING
FoamBloxx is gerechtigd deze AV te wijzigen. De gewijzigde bepaling(en) treedt (treden) in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding. FoamBloxx zal haar wederpartijen schriftelijk van de wijziging(en) in kennis stellen. Indien geen tijdstip van inwerkingtreding is meegedeeld, treden wijzigingen jegens de wederpartij in werking zodra hem de wijziging is meegedeeld.

ARTIKEL 25 – VERTALINGEN
Voor zover de AV naast het Nederlands ook in een andere taal beschikbaar zijn gesteld, prevaleert de Nederlandse tekst in geval van enig dispuut met betrekking tot de interpretatie van de AV.